ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: OR.2110.4.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor ds budownictwa

Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Turku

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Architektury i Budownictwa

Data udostępnienia: 2018-03-09

Ogłoszono dnia: 2018-03-09 przez Henryka Rabęda

Termin składania dokumentów: 2018-03-20 15:30:00

Nr ogłoszenia: OR.2110.4.2018

Zlecający: Starosta Turecki

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;  nie dotyczy osób będących obywatelami Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – pod warunkiem, że osoby te posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 6. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo, architektura, inżynieria środowiska, gospodarka przestrzenna, geodezja lub ukończone studia podyplomowe o ww. kierunkach,
 2. znajomość przepisów prawa przynajmniej w zakresie następujących aktów prawnych:
                    - Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz.U. z 2017 r.,            
                  poz. 1257 ze zm.),
– Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.),
– Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.),
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529 oraz z 2018 r. poz. 12), oraz rozporządzenia wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane, a w szczególności:
 •  rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 i z 2017 r. poz. 2285),
 •  rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 124)
– Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 922),

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń potwierdzających spełnienie wymagań samodzielnego lokalu dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali,
 2. prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych oraz rozpatrywanie zgłoszeń, w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane należących do właściwości starosty,
 3. prowadzenie dokumentacji Wydziału Architektury i Budownictwa zgodnie z rzeczowym wykazem akt oraz przekazywanie akt do archiwum zakładowego,
 4. współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi powiatu a także instytucjami, organizacjami i osobami w zakresie wymaganym dla wykonywania zadań.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. podstawa nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa innego pracownika;                        Informuję, iż stanowisko pracy, na które przeprowadzany jest nabór, uzyska status wolnego stanowiska urzędniczego z dniem 1 kwietnia 2018 r. W przypadku zatem dokonania wyboru kandydata, umowa z tym kandydatem zostanie zawarta w dniu nieobecności pracownika w pracy zatrudnionego na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór, nie wcześniej niż z dniem 1 kwietnia 2018 r.
 2. wymiar czasu pracy – pełny etat.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie – według wzoru – podpisany;
 2. list motywacyjny – podpisany;
 3. życiorys zawodowy (CV) – podpisany;
 4. kserokopia dokumentu tożsamości – podpisana;
 5. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie – podpisana;
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności lub spełnienie dodatkowych wymagań – podpisane;
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne) – podpisane;
 8. oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego) – podpisane;
 9. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – podpisane;
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ds. budownictwa zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) – podpisane.
W toku procedury naboru w przypadku wątpliwości komisja może żądać od kandydata oryginałów dokumentów.
W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-03-20 15:30:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20.03.2018 r. do godz. 15.30 pod adresem: Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek – Punkt Informacyjny, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. budownictwa”.
 
Przez termin składania dokumentów należy rozumieć termin ich wpływu do Starostwa Powiatowego w Turku.
c. Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek – Punkt Informacyjny

VII. Informacje dodatkowe:

Nabór będzie przeprowadzony w dwóch etapach we wskazanych poniżej terminach:
 1. dnia 21.03.2018 r. – otwarcie i sprawdzenie warunków formalnych złożonej oferty, od godz. 15.00 – informacja o kandydatach zakwalifikowanych do II etapu naboru  (udzielana telefonicznie – tel. 63 222 32 12);
 2. dnia 23.03.2018 r. – rozpocznie się rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu naboru. O szczegółowym terminie i godzinie kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Aplikacje, które wpłyną po określonym wyżej terminie, a także nie spełniające wymogów, o których mowa w pkt 7, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiat.turek.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Turku przy ul. Kaliskiej 59. Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych informuje się, iż Starosta Turecki jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w zakresie określonym w art. 22¹ Kodeksu pracy. Dane te będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru.
Złożone oferty można odebrać w kadrach w terminie jednego miesiąca, po zakończonej procedurze naboru. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną po tym czasie protokolarnie zniszczone.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Henryka Rabęda Data wytworzenia informacji: 2018-03-09 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Nowaczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-03-09 14:12:08
Wprowadził informację do BIP: Henryka Rabęda Data udostępnienia informacji: 2018-03-09 14:15:58
Osoba, która zmieniła informację: Henryka Rabęda Data ostatniej zmiany: 2018-03-27 13:08:35
Artykuł był wyświetlony: 790 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu