ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: OR.2110.5.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Wydziału Komunikacji

Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Turku

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Komunikacji

Data udostępnienia: 2018-03-13

Ogłoszono dnia: 2018-03-13 przez Henryka Rabęda

Termin składania dokumentów: 2018-03-26 15:30:00

Nr ogłoszenia: OR.2110.5.2018

Zlecający: Starosta Turecki

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie, 
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 6. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
  o szkolnictwie wyższym;
 7. co najmniej 5-letni staż pracy
b. Wymagania dodatkowe:
 1. wykształcenie wyższe o kierunku administracja lub prawo lub studia podyplomowe o ww. kierunkach,
 2. co najmniej roczny staż pracy na kierowniczym stanowisku w jednostkach sektora finansów publicznych, 
 3. znajomość przepisów prawa co najmniej w zakresie następujących aktów prawnych:
- Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa o samorządzie powiatowym,
- ustawa o pracownikach samorządowych,
- ustawa Prawo o ruchu drogowym,
- ustawa o kierujących pojazdami,
- ustawa o transporcie drogowym,
- rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów,
- rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzoru dokumentów w tych sprawach,
- do kierowania pojazdami
- regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Turku
                  e)  inicjatywa i samodzielność w działaniu,
                  f)  umiejętność kierowania zespołem pracowników,
                  g)  umiejętność właściwej organizacji pracy wydziału oraz realizowania polityki  
                       zarządzania zasobami ludzkimi.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kierowanie, nadzór i kontrola nad pracą Wydziału,
 2. planowanie pracy podległej komórki organizacyjnej oraz podejmowanie decyzji i wydawanie poleceń dotyczących zadań wykonywanych przez pracowników wydziału,
 3. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń, sprawozdań, informacji oraz analiz związanych z realizowanymi zadaniami, na potrzeby Starosty, Zarządu i Rady Powiatu,
 4. podejmowanie działań zmierzających do usprawnienia organizacji i metod pracy Wydziału,
 5. udział w komisjach przetargowych,
 6. bieżąca kontrola nad wydatkami będącymi w dyspozycji komórki organizacyjnej umożliwiająca terminową realizację zadań w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
 7. wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie udzielonego upoważnienia,
 8. współdziałanie ze Skarbnikiem Powiatu przy opracowywaniu projektów budżetu i sprawozdań z jego wykonania,
 9. współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi powiatu a także instytucjami, organizacjami i osobami w zakresie wymaganym dla wykonywania zadań Wydziału.    

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. podstawa nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę;                                                                                                          Informuję, iż stanowisko pracy, na które przeprowadzany jest nabór, uzyska status wolnego stanowiska urzędniczego z dniem 1 kwietnia 2018 r. W przypadku zatem dokonania wyboru kandydata, umowa z tym kandydatem zostanie zawarta w dniu ustania stosunku pracy z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór, nie wcześniej niż z dniem 1 kwietnia 2018 r.
 2. wymiar czasu pracy – pełny etat.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie – według wzoru; - podpisany
 2. list motywacyjny - podpisany;
 3. życiorys zawodowy (CV) - podpisany;
 4. kserokopia dokumentu tożsamości;
 5. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności lub spełnienie dodatkowych wymagań;
 7. kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy;
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne) - podpisane;
 9. oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego) - podpisane;
 10. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - podpisane;
 11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) - podpisane.
 
W toku procedury naboru w przypadku wątpliwości komisja może żądać od kandydata oryginałów dokumentów.
W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-03-26 15:30:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 26.03.2018 roku do godz. 15.30 pod adresem: Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek – Punkt Informacyjny, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: „ Dyrektor Wydziału Komunikacji”.
 
Przez termin składania dokumentów należy rozumieć termin ich wpływu do Starostwa Powiatowego w Turku.
c. Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek – Punkt Informacyjny.

VII. Informacje dodatkowe:

Nabór będzie przeprowadzony w dwóch etapach we wskazanych poniżej terminach:
 1. dnia 27.03.2018 roku – otwarcie i sprawdzenie warunków formalnych złożonej oferty, od godz. 15.00 – informacja o kandydatach zakwalifikowanych do II etapu naboru  (udzielana telefonicznie – tel. 63 222 32 12);
 2. dnia 29.03.2018 roku – rozpocznie się rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu naboru. O szczegółowym terminie i godzinie kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Aplikacje, które wpłyną po określonym wyżej terminie, a także nie spełniające wymogów, o których mowa w pkt 7, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiat.turek.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Turku przy ul. Kaliskiej 59. Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych informuje się, iż Starosta Turecki jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w zakresie określonym w art. 22¹ Kodeksu pracy. Dane te będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru.
Złożone oferty można odebrać w kadrach w terminie jednego miesiąca, po zakończonej procedurze naboru. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną po tym czasie protokolarnie zniszczone.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Henryka Rabęda Data wytworzenia informacji: 2018-03-13 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Nowaczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-03-13 14:10:29
Wprowadził informację do BIP: Henryka Rabęda Data udostępnienia informacji: 2018-03-13 14:15:10
Osoba, która zmieniła informację: Henryka Rabęda Data ostatniej zmiany: 2018-04-09 08:45:11
Artykuł był wyświetlony: 1090 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu