Podinspektor ds. prowadzenia katastru... (archiwalna wersja informacji) - Szczegóły ogłoszenia - Starostwo Powiatowe w Turku
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: OR.2110.3.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor ds. prowadzenia katastru nieruchomości

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Turku

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Geodezji

Data udostępnienia: 2018-02-14

Ogłoszono dnia: 2018-02-14 przez Henryka Rabęda

Termin składania dokumentów: 2018-02-26 15:30:00

Nr ogłoszenia: OR.2110.3.2018

Zlecający: Starosta Turecki

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;  nie dotyczy osób będących obywatelami Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – pod warunkiem, że osoby te posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 6. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. wykształcenie wyższe o kierunku geodezja,
 2. co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z zadaniami w zakresie geodezyjnym, 
 3. znajomość przepisów prawa przynajmniej w zakresie następujących aktów prawnych:
– Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.),
– Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.),
– Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 i 2101)
– Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 922),

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków w szczególności:
 1. baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej ewidencji gruntów i budynków, sporządzanie zestawień zbiorczych,
 2. utrzymywanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności tj. zgodnie z dostępnymi dla organu dokumentami oraz materiałami źródłowymi,
 3. archiwizowanie danych ewidencyjnych.
 4. potwierdzanie rejestracji umów dzierżaw, wydawanie zaświadczeń dotyczących wpisów znajdujących się w ewidencji gruntów i budynków,
 5. prowadzenie wewnętrznej kontroli wprowadzania zmian w ewidencji gruntów i budynków,
 6. współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi powiatu, a także instytucjami, organizacjami i osobami w zakresie wymaganym dla wykonywania zadań,
 7.  prowadzenie dokumentacji wydziału geodezji zgodnie z rzeczowym wykazem akt oraz przekazywanie ich do archiwum zakładowego.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. podstawa nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę,
 2. wymiar czasu pracy – pełny etat.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie – według wzoru – podpisany;
 2. list motywacyjny – podpisany;
 3. życiorys zawodowy (CV) – podpisany;
 4. kserokopia dokumentu tożsamości – podpisana;
 5. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie – podpisana;
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności lub spełnienie dodatkowych wymagań – podpisane;
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne) – podpisane;
 8. oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego) – podpisane;
 9. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – podpisane;
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ds. prowadzenia katastru nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) – podpisane.
W toku procedury naboru w przypadku wątpliwości komisja może żądać od kandydata oryginałów dokumentów.
W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-02-26 15:30:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia  26.02.2018 r. do godz. 15.30 pod adresem: Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek – Punkt Informacyjny, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. prowadzenia katastru nieruchomości”.
 
Przez termin składania dokumentów należy rozumieć termin ich wpływu do Starostwa Powiatowego w Turku.
c. Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek – Punkt Informacyjny

VII. Informacje dodatkowe:

Nabór będzie przeprowadzony w dwóch etapach we wskazanych poniżej terminach:
 1. dnia 27.02.2018 r. – otwarcie i sprawdzenie warunków formalnych złożonej oferty, od godz. 15.00 – informacja o kandydatach zakwalifikowanych do II etapu naboru  (udzielana telefonicznie – tel. 63 222 32 12);
 2. dnia 02.03.2018 r. – rozpocznie się rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu naboru. O szczegółowym terminie i godzinie kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Aplikacje, które wpłyną po określonym wyżej terminie, a także nie spełniające wymogów, o których mowa w pkt 7, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiat.turek.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Turku przy ul. Kaliskiej 59. Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych informuje się, iż Starosta Turecki jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w zakresie określonym w art. 22¹ Kodeksu pracy. Dane te będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru.
Złożone oferty można odebrać w kadrach w terminie jednego miesiąca, po zakończonej procedurze naboru. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną po tym czasie protokolarnie zniszczone.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu