ˆ

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starostwo Powiatowe w Turku
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Kaliska 59
62 - 700 ​Turek
 
Pracownicy Wydziału
 
Michał Radka - Naczelnik Wydziału
pok. nr 211
Tel.
+48 63 2223 217
 
Marianna Walaszczyk - Inspektor ds. realizacji roszczeń
pok. nr 210
Tel. +48 63 2223 242
 
Lidia Marcinkowska - Inspektor ds. regulacji stanów prawnych dróg powiatowych
pok. nr 210
Tel. +48 63 2223 241
 
Elżbieta Dybus - Inspektor ds. ewidencjonowania i prowadzenia zasobu Skarbu Państwa oraz użytkowania wieczystego
pok. nr 212
Tel. +48 63 2223 245
 
Magdalena Grędkiewicz - Inspektor ds. ewidencjonowania i prowadzenia oraz zarządzania zasobem powiatu
pok. nr 212
Tel. +48 63 2223 246
 
Joanna Pawlak - Inspektor ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości
pok. nr 212
Tel. +48 63 2223 244
 
Aneta Sochacka- Przech - Inspektor ds. sprzedaży i udostępniania nieruchomości oraz przekształceń własnościowych
pok. nr 212
Tel. +48 63 2223 248
 

Procedury, wnioski - kliknij
Zadania Wydziału:
Do podstawowych zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (GN) należy:
1. Prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu oraz ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste oraz sporządzanie planów wykorzystania tych zasobów,
2. Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne,
3. Oddawanie nieruchomości jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, stwierdzaniem wygaśnięcia trwałego zarządu oraz stwierdzaniem nabycia prawa trwałego zarządu na rzecz marszałka województwa, zgodnie z ast. 217 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne,
4. Naliczenie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu,
5. Załatwianie spraw dotyczących zwrotu wywłaszczonych nieruchomości oraz zwrotu wypłaconego odszkodowania lub nieruchomości zamiennej na obszarze Powiatu Tureckiego,
6. Załatwianie spraw dotyczących wywłaszczenia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz ustalania odszkodowania na wywłaszczone nieruchomości,
7. Załatwienie spraw dotyczących zezwoleń na zajęcie lub czasowe zajęcie nieruchomości, w celu ograniczenia sposobu korzystania z tych nieruchomości,
8. Załatwianie spraw dotyczących ustalania odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, w tym w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych na obszarze Powiatu Tureckiego,
9. Załatwianie spraw dotyczących przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
10. Załatwienie spraw dotyczących udzielania pomocy publicznej w sprawach naliczania i aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie oraz sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
11. Występowanie do sądów powszechnych z wnioskami o zależnie księgi wieczystej dla nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa lub dokonanie wpisu w księdze wieczystej, w szczególności związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu, w tym nieruchomości objętych reformą rolną oraz sporządzanie sprawozdań z regulacji stanów prawnych,
12. Załatwianie spraw dotyczących przyznawania działki emerytalnej nieodpłatnie na własność osobie, która przekazała gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu Państwa za rentę albo jej zstępnemu,
13. Załatwienie spraw dotyczących nadawania nieodpłatnie właścicielom budynków znajdujących się na działce gruntu, która wchodziła w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Państwu na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 01.01.1983r. działki gruntu, na której te budynki zostały wzniesione,
14. Załatwianie spraw dotyczących przyznawania nieodpłatnie osobie, która przekazała gospodarstwo rolne na Skarb Państwa za rentę lub jej zstępnemu, działki gruntu obejmującej budynki, w których znajdują się przydzielone do bezpłatnego korzystania lokale mieszkalne, pomieszczenia gospodarcze,
15. Sporządzanie sprawozdania rocznego z gospodarowania nieruchomościami zasobu Skarbu Państwa,
16. Załatwianie spraw dotyczących ustawiania prawa użytkowania nieruchomości na rzecz stowarzyszeń ogrodowych,
17. Wykonywanie czynności w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami stanowiącymi własności Skarbu Państwa i Powiatu Tureckiego,
18. Wykonywanie czynności w zakresie obrotu nieruchomościami, w szczególności sprzedażą, oddawaniem w użytkowanie wieczyste, zamianą, najmem, dzierżawą, użyczeniem, obciążaniem ograniczonymi prawami rzeczowymi w odniesieniu do nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,
19. Sporządzanie informacji o stanie nieruchomości Powiatu,
20. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa.
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Piotr Nowaczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Radka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-28 01:00:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Nowaczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-28 01:00:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Wojdyła
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-13 14:23:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4852 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »