ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydział Organizacyjny OR

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starostwo Powiatowe w Turku
Wydział Organizacyjny
ul. Kaliska 59
62 - 700 ​Turek
 
Aleksandra Kocańska - Naczelnik wydziału
pok. nr 13c
Tel.
 +48 63 2223 222
 
Ewa Graczyk - Samodzielny referent
Punkt Obsługi Interesanta / Kancelaria urzędu
pok. nr 11
Tel. 
+48 63 2223 200
 
Bogumił Siwek - Specjalista
Punkt Obsługi Interesanta / Kancelaria urzędu
pok. nr 11
Tel. 
+48 63 2223 200
 
Piotr Kozanecki - Kierowca
 
Karol Ignaczak Referent
 
Aleksandra Soszyńska - Młodszy referent
 
Magdalena Krucka - Pomoc administracyjna
 
Witold Podleśny - Robotnik gospodarczy
pok. nr 15
Tel. +48 63 2223 216
 
Renata Lasota - Sprzątaczka
pok. nr 15
Tel. +48 63 2223 216
 
Bogumiła Janczak - Sprzątaczka
pok. nr 15
Tel. +48 63 2223 216
 
Ilona Smolińska - Sprzątaczka
pok. nr 15
Tel. +48 63 2223 216
 
Artur Bąbka - Robotnik gospodarczy
 
Wioletta Kosiciarz - Główny specjalista
Sekretariat
pok. nr 226
Tel.
 +48 63 2223 203 lub 205
 
Zadania Wydziału:
Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjnego należą zadania:
 1. w zakresie obsługi pracy Starosty, w tym związane z:
  1. koordynacją prac związanych z realizacją aktów prawnych Starosty,
  2. prowadzeniem rejestrów: Zarządzeń Starosty, wydawanych upoważnień i pełnomocnictw, umów zawieranych przez Powiat, Starostę i Starostwo z wyłączeniem umów ze stosunku pracy, umów o organizację praktyk, wolontariat itp.,
  3. zbieraniem i opracowywaniem materiałów dla potrzeb Zarządu i Starosty,
  4. prowadzeniem dokumentacji związanej z korespondencją Starosty z Radą,
  5. prowadzeniem dokumentacji z kontroli zewnętrznych w szczególności protokołów kontroli, wystąpień pokontrolnych i odpowiedzi na zalecenia pokontrolne,
  6. prowadzeniem książki kontroli,
  7. prowadzeniem bieżącej i okolicznościowej korespondencji Starosty i Zarządu Powiatu,
  8. prowadzeniem kalendarium rocznic uroczystości związanych z życiem społeczno­- gospodarczym i kulturalnym mieszkańców Powiatu,
  9. przygotowaniem spotkań z udziałem Starosty i Zarządu Powiatu,
  10. prowadzeniem sekretariatu Starosty, Wicestarosty i Członków Zarządu;
 2. w zakresie obsługi kancelaryjnej Starostwa, w tym związane z:
  1. prowadzeniem kancelarii Starostwa - przyjmowaniem i wysyłaniem przesyłek,
  2. prowadzeniem rejestru przesyłek,
  3. współpracą z dostawcą usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek;
 3. w zakresie obsługi klientów Starostwa, w tym związane z:
  1. prowadzeniem punktu informacyjnego oraz informacji telefonicznej dla klientów Starostwa,
  2. prowadzeniem kontaktu z klientami poprzez pocztę elektroniczną,
  3. prowadzeniem i administrowaniem urzędowym publikatorem teleinformatycznym - Biuletynem Informacji Publicznej w tym prowadzeniem dziennika zmian w treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie oraz prób dokonywania takich zmian przez osoby nieuprawnione,
  4. pełnieniem roli Administratora Podmiotu Publicznego na platformie ePUAP,
  5. prowadzeniem rejestru ogłoszeń urzędowych i obwieszczeń oraz obsługa tablic ogłoszeniowych Starostwa;
 4. w zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa, w tym związane z:
  1. opracowaniem projektu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa i jego nowelizacji,
  2. opracowywaniem i opiniowaniem innych aktów prawnych niezbędnych do funkcjonowania Starostwa jako organizacji,
  3. opiniowaniem zmian, mających wpływ na organizację i funkcjonowanie Starostwa,
  4. inicjowaniem działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa,
  5. opracowaniem blankietów korespondencyjnych,
  6. przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów reprezentantów załogi,
  7. administrowanie Internetem,
  8. gospodarowaniem taborem samochodowym starostwa;
 5. w zakresie skarg i wniosków, w tym związane z:
  1. prowadzeniem rejestru skarg i wniosków,
  2. monitorowaniem terminowego rozpatrywania przez właściwe komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne powiatu skarg i wniosków,
  3. współpracą z Radą w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków,
  4. przygotowywaniem sprawozdawczości dotyczącej skarg i wniosków;
 6. koordynowanie spraw w zakresie petycji, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach;
 7. w zakresie oświadczeń o stanie majątkowym zwanymi oświadczeniami majątkowymi, o których mowa w ustawie o samorządzie powiatowym, w tym związane z:
  1. przyjmowaniem i ewidencjonowaniem oświadczeń majątkowych,
  2. wzywaniem do złożenia oświadczenia majątkowego,
  3. publikowaniem oświadczeń majątkowych w Biuletynie Informacji Publicznej,
  4. analizowaniem danych zawartych w oświadczeniach majątkowych,
  5. przygotowaniem dla Rady informacji o osobach, które nie złożyły oświadczenia lub złożyły je po terminie, nieprawidłowościach w oświadczeniach majątkowych i podjętych działaniach w związku z nieprawidłowościami,
  6. przekazywaniem oświadczeń majątkowych i prowadzeniem korespondencji z urzędami skarbowymi w tym zakresie;
 8. w zakresie administrowania budynkiem i pomieszczeniami Starostwa, w tym związane z:
  1. planowaniem i realizacją konserwacji, remontów bieżących pomieszczeń biurowych oraz urządzeń, znajdujących się wewnątrz budynku Starostwa łub związanych ze Starostwem,
  2. realizacją zadań i usług związanych z:
   • utrzymaniem czystości, ochroną mienia, pielęgnacją zieleni,
   • dostawą energii w tym wody i co, konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych, elektrycznych,
  3. współpracą z zarządcami budynków w sprawach prowadzenia przeglądów technicznych,
  4. realizacją umów najmu, dzierżawy, użyczenia itp. dotyczących lokali Starostwa,
  5. prowadzeniem spraw związanych z właściwym oznakowaniem pomieszczeń Starostwa,
  6. obsługą transportową Starostwa w tym eksploatacją samochodów służbowych,
  7. zakupem i gospodarką środkami rzeczowymi, materiałami biurowymi, drukami
   i formularzami, prasą oraz książkami,
  8. prowadzeniem spraw z zakresu telefonii komórkowej i stacjonarnej,
  9. zamawianiem pieczęci oraz prowadzeniem ich ewidencji,
  10. prowadzeniem ewidencji obwieszczeń i ogłoszeń urzędowych,
  11. współpracą z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu;
 9. w zakresie wykonywania zadań związanych z organizacją wyborów do samorządu terytorialnego i przeprowadzaniem referendów lokalnych;
 10. w zakresie koordynowania zadań Starostwa w sprawach dotyczących kontroli zarządczej;
 11. w zakresie koordynowania spraw związanych z rozwojem instytucjonalnym Starostwa;
 12. w zakresie spraw związanych z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, w tym związane z:
 1. przygotowaniem projektu uchwały Rady w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty,
 2. prowadzeniem rejestru projektów uchwał zgłoszonych w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
 1. w zakresie informatyzacji Starostwa, w tym związane z:
  1. planowaniem i rozwojem informatycznym Starostwa,
  2. budowaniem i modernizacją serwisów internetowych,
  3. wdrażaniem nowych technologii i systemów informatycznych,
  4. tworzeniem aplikacji programowych w celu usprawnienia pracy wydziału/referatu i Starostwa,
  5. planowaniem zakupu sprzętu oraz oprogramowania teleinformatycznego,
  6. dokonywanie drobnych napraw i konserwacji sprzętu teleinformatycznego,
  7. planowaniem i nadzorem nad łącznością teleinformatyczną (telekomunikacyjną),
  8. realizacja zakupów sprzętu oraz oprogramowania teleinformatycznego;
 2. administrowanie systemem teleinformatycznym Starostwa, w tym w szczególności:
  1. nadzorowanie pracy systemu,
  2. zarządzanie kontami i uprawnieniami użytkowników,
  3. konfiguracja, instalowanie i aktualizacja oprogramowania,
  4. dbanie o bezpieczeństwo systemu i danych w systemach,
  5. nadzorowanie, wykrywanie i eliminowanie nieprawidłowości,
  6. asystowanie i współpraca z zewnętrznymi specjalistami przy pracach instalacyjnych, konfiguracyjnych i naprawczych,
  7. prowadzeniem ewidencji sprzętu informatycznego, zasobów informatycznych, oprogramowania, licencji, dokumentacji programowej,
  8. nadzorem sieci teleinformatycznych,
  9. tworzenie dokumentacji zmian wprowadzanych w systemie mających bezpośredni wpływ na jego funkcjonalność;
 3. w zakresie administracji i zarządzania bazami danych i aplikacjami, w tym związane z:
  1. administracją i konserwacją baz danych i aplikacji,
  2. inicjowaniem zmian w przepisach wewnętrznych w celu dostosowania do eksploatowanych aplikacji,
  3. inicjowaniem i nadzorem nad uruchomieniem nowych funkcjonalności we wdrożonych bazach danych i aplikacjach;
 4. w zakresie sprawozdawczości elektronicznej, w tym związane z:
  1. zarządzaniem sprawozdawczością elektroniczną,
  2. współpracą z Głównym Urzędem Statystycznym;
 5. w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym związane z:
  1. przygotowywanie dokumentów związanych z organizowaniem pomocy,
  2. współpraca z wydziałem EDU w zakresie konkursu na prowadzenie punktów przez organizacje pozarządowe;
  3. przygotowanie porozumień związanych z nieodpłatną pomocą prawną;
 6. w zakresie obsługi pracy Rady, w tym:
  1. przygotowywanie oraz zbieranie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i jej komisji,
  2. wykonywanie administracyjnej obsługi sesji Rady i posiedzeń komisji Rady,
  3. prowadzenie rejestrów uchwał Rady, postanowień i wniosków jej komisji oraz przekazywanie ich Zarządowi,
  4. prowadzenie rejestru interpelacji i zapytań radnych,
  5. podawaniem do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty treści interpelacji i zapytań kierowanych przez radnych do Starosty oraz udzielonych odpowiedzi,
  6. udzielanie radnym pomocy w wykonywaniu mandatu w zakresie ustalonym przez Radę,
  7. prowadzenie rejestru uchwał prawa miejscowego i porozumień zawartych przez Powiat,
  8. w przypadkach określonych przepisami, organizowanie opiniowania projektów uchwał Rady przez odpowiednie podmioty,
  9. czuwanie nad zabezpieczeniem praw radnych w sprawach wynikających z ochrony stosunku pracy i związanych z wypłatą diet,
  10. prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną,
  11. wykonywanie czynności związanych z ogłaszaniem aktów normatywnych,
  12. przesyłanie uchwał Rady, według właściwości do Wojewody lub Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  13. opracowanie i nowelizacja Statutu Powiatu,
  14. rozpatrywanie petycji, złożonych do Rady,
  15. opracowaniem projektu uchwały Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania dla zarządu z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie powiatu,
  16. prowadzeniem rejestru pisemnych zgłoszeń mieszkańców zainteresowanych udziałem w debacie nad raportem o stanie powiatu,
  17. podawaniem do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze powiatu  imiennych wykazów głosowań radnych,
  18. udostępnianiem w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty transmisji oraz nagrań z urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad rady powiatu,
  19. koordynowaniem spraw związanych z rozpatrywaniem przez radę powiatu skarg na działania zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych, wniosków oraz petycji składanych przez obywateli, w tym obsługą organizacyjną i protokolarną komisji skarg, wniosków i petycji;
 7. w zakresie obsługi pracy Zarządu, w tym związane z:
 1. obsługą organizacyjną i protokolarną posiedzeń Zarządu,
 2. koordynacją prac związanych z realizacją aktów prawnych Zarządu,
 3. prowadzeniem rejestrów uchwał Zarządu,
 4. zbieraniem i opracowywaniem materiałów dla potrzeb Zarządu,
 5. prowadzeniem dokumentacji związanej z korespondencją Zarządu z Radą w zakresie:
 6. opiniowania projektów uchwał Rady przygotowywanych przez Zarząd,
 7. przekazywania wniosków komisji Rady i interpelacji kierowanych do Zarządu i innych spraw związanych ze współpracą między Zarządem i Radą oraz nadzór nad udzielaniem odpowiedzi przez właściwe komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne powiatu,
 8. opracowaniem sprawozdań z działalności Zarządu w tym z wykonania uchwał Rady,
 9. prowadzeniem bieżącej i okolicznościowej korespondencji Zarządu Powiatu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Kocańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-10 09:06:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Wojdyła
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-10 09:06:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Wojdyła
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-17 14:02:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
269 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »