ˆ

Procedura udzielania zamówień poniżej 130 000 złotych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Procedura udzielania zamówień poniżej 30 000 Euro

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE Nr 1/2021 STAROSTY TURECKIEGO
 
w sprawie procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130.000 złotych
 
Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) uchwala się, co następuje:
 
Rozdział 1. Zasady ogólne.
 
§ 1. Niniejsze zarządzenie określa zasady udzielania w Starostwie Powiatowym w Turku zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 130.000,00 zł.
 
§ 2. Udzielanie zamówień, w tym wydatkowanie środków w ramach tych zamówień oraz ich rozliczanie powinno być dokonywane z zachowaniem przestrzegania zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości postępowania, należytej staranności, a także zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 
§ 3. W przypadku udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wytyczne danego programu mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego zarządzenia.
 
§ 4. Zarządzenia nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są:
1) usługi szkolenia personelu;
2) usługi publikacji, w tym publikacji ogłoszeń w prasie;
3) usługi biegłych;
4) usługi artystyczne;
5) usługi restauracyjne;
6) usługi hotelarskie;
7) usługi parkingowe;
8) usługi naprawy samochodów wraz z powiązanymi z tymi niezbędnymi usługami i dostawami części;
9) usługi naprawy urządzeń komputerowych i biurowych wraz z powiązanymi z tym niezbędnymi usługami i dostawami materiałów, części eksploatacyjnych i technicznych;
10) dostawy czasopism i książek;
11) dostawy artykułów spożywczych;
12) dostawy paliwa.
 
§ 5. 1. Wartość szacunkową zamówienia ustala wnioskodawca poprzez:
1) dokonanie analizy rynku i sprawdzenie cen u potencjalnych dostawców/wykonawców;
2) dokonanie analizy wydatków poniesionych na tego rodzaju zamówienia w okresie poprzedzającym moment szacowania wartości zamówienia, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych publikowanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
3) dokonania analizy ocen ofertowych złożonych w postępowaniach prowadzonych przez zamawiającego lub zamówień udzielanych przez innych zamawiających, obejmujących analogiczny przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Szacunkową wartość zamówienia ustala się w kwocie netto i przelicza na euro według kursu określonego w przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Przeprowadzenie rozeznania rynku potencjalnych wykonawców przed udzieleniem danego zamówienia nie ma zastosowania w przypadku gdy ze względu na szczególny charakter i rodzaj dostaw, usług lub robót budowlanych uzasadnione jest zlecenie realizacji zamówienia konkretnemu wykonawcy. W tej sytuacji osoba zobowiązana do dokonania rozeznania rynku występuje na piśmie do starosty lub wicestarosty o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia bez przeprowadzenia rozeznaniu rynku, podając uzasadnienie konieczności udzielenia zamówienia. Zgoda wyrażana jest na piśmie pod rygorem nieważności.
4. Dokumentacja związana z udzieleniem zamówienia przechowywana jest w komórce organizacyjnej lub samodzielnym stanowisku pracy odpowiedzialnej za udzielenie danego zamówienia.
5. Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzi pracownik merytorycznie odpowiedzialny za jego realizację na podstawie polecenia służbowego.
6. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach starosta, wicestarosta albo osoba upoważniona przez starostę może wyrazić zgodę na odstąpienie, w całości lub w części, od stosowania regulaminu. Zgoda wyrażana jest na piśmie pod rygorem nieważności.
7. Zgoda, o której mowa w ust. 6, wyrażana jest na pisemny wniosek zawierający uzasadnienie, przed wszczęciem procedury o udzielenie zamówienia. Jeżeli ze względu na szczególne i niemożliwe do przewidzenia okoliczności, niewynikające z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia i nie można uzyskać zgody, o której mowa w ust. 6 na piśmie, zgoda taka może być udzielona ustnie i podlega niezwłocznemu potwierdzeniu na piśmie.
8. Pracownik składający wniosek, o którym mowa w ust. 7, dokumentuje czynności przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia w sposób pozwalający na weryfikację przesłanek procedury udzielenia zgody, o której mowa w ust. 6 oraz zachowania zasad, o których mowa w § 2.
 
Rozdział 2. Zamówienia, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości 3.000 zł netto.
 
§ 6. W przypadku zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości 3.000 zł netto, wybór wykonawcy zamówienia może być realizowany po rozeznaniu cen rynkowych bezpośrednio u co najmniej jednego potencjalnego wykonawcy, w tym telefonicznie, poprzez pocztę elektroniczną lub faks, albo też przy wykorzystaniu informacji z katalogów, cenników, folderów i stron internetowych.
 
§ 7. Zawarcie umowy może nastąpić w formie ustnej lub pisemnej przy czym pracownik zobowiązany jest udokumentować udzielenie zamówienia poprzez uzyskanie faktury albo rachunku i opisanie ich.
 
Rozdział 3. Zamówienia, których  wartość szacunkowa przekracza równowartości 3.000 zł netto a nie przekracza równowartości 50.000 zł netto.
 
§ 8. W przypadku zamówień, których wartość szacunkowa przekracza równowartość 3.000 zł netto a nie przekracza równowartości 50.000 zł netto, naczelnicy wydziałów, osoby nadzorujące lub osoby przez nich wyznaczone oraz osoby na samodzielnych stanowiskach pracy podpisują wniosek o wszczęcie postępowania. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 9. 1. Wniosek o wszczęcie postępowania wnioskodawca przekazuje do naczelnika Wydziału FN lub skarbnika w celu dokonania uzgodnienia - wstępnej kontroli zgodności zobowiązania z planem finansowym.
2. Uzgodniony wniosek przekazuje się do zatwierdzenia przez starostę lub osobę przez niego upoważnioną.
3. Zatwierdzony wniosek jest podstawą wszczęcia postępowania i stanowi dokumentację zamówienia.
 
§ 10.  Wybór wykonawcy zamówienia może być realizowany po rozeznaniu cen rynkowych bezpośrednio u co najmniej jednego potencjalnego wykonawcy, w tym telefonicznie, poprzez pocztę elektroniczną lub faks, albo też przy wykorzystaniu informacji z katalogów, cenników, folderów i stron internetowych.
 
§ 11. 1. Zawarcie umowy może nastąpić w formie ustnej lub pisemnej przy czym pracownik zobowiązany jest udokumentować udzielenie zamówienia poprzez uzyskanie faktury albo rachunku i opisanie ich.
2. W przypadku zawarcia z wykonawcą umowy w formie ustnej, wniosek o wszczęcie postępowania załącza się do faktury lub rachunku.
 
Rozdział 4. Zamówienia, których  wartość szacunkowa przekracza równowartości 50.000 zł netto a nie przekracza równowartości 90.000 zł netto.
 
§ 12. W przypadku zamówień, których wartość szacunkowa przekracza równowartość 50.000 zł netto a nie przekracza równowartości 90.000 zł netto, naczelnicy wydziałów, osoby nadzorujące lub osoby przez nich wyznaczone oraz osoby na samodzielnych stanowiskach pracy podpisują wniosek o wszczęcie postępowania. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 13. 1. Wniosek o wszczęcie postępowania wnioskodawca przekazuje do naczelnika Wydziału FN lub skarbnika w celu dokonania uzgodnienia - wstępnej kontroli zgodności zobowiązania z planem finansowym, a następnie przekazuje do uzgodnienia Naczelnika Wydziału IZP lub innej upoważnionej przez niego osoby.
2. Uzgodniony wniosek przekazuje się do zatwierdzenia przez Starostę lub osobę przez niego upoważnioną.
3. Zatwierdzony wniosek jest podstawą wszczęcia postępowania i stanowi dokumentację zamówienia.
 
§ 14. 1. Pracownik zobowiązany jest do dokonania rozeznania rynku poprzez skierowanie zapytania ofertowego do co namniej trzech wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia. Zapytanie ofertowe zamawiający kieruje na piśmie, drogą pocztową, pocztą elektroniczną, za pomocą faksu, w drodze bezpośredniego doręczenia lub telefonicznie potwierdzając notatką służbową.
2.  Zapytanie ofertowe powinno zawierać następujące informacje:
1) nazwę i adres zamawiającego;
2) nazwę Wydziału, pracownika na samodzielnym stanowisku udzielającego zamówienia,
z podaniem numeru telefonu osoby uprawnionej do kontaktu z oferentami;
3) nazwę, opis przedmiotu zamówienia, jego wielkość lub zakres, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych;
4) opis wymagań od wykonawców i sposobu ich potwierdzenia (dokumenty podmiotowe
i przedmiotowe);
5) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
6) miejsce i termin składania ofert (data).
 
§ 15. Wybór wykonawcy i udzielenie zamówienia może nastąpić, jeżeli wpłynęła co najmniej jedna oferta zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym i zawierająca cenę.
 
§ 16. 1. Zawarcie umowy może nastąpić w formie ustnej lub pisemnej przy czym pracownik zobowiązany jest udokumentować udzielenie zamówienia poprzez uzyskanie faktury albo rachunku i opisanie ich.
2. W przypadku braku zawarcia z wykonawcą umowy w formie ustnej, wniosek o wszczęcie postępowania załącza się do faktury lub rachunku.
 
Rozdział 5. Zamówienia, których  wartość szacunkowa przekracza równowartość 90.000 zł netto, a nie przekracza równowartości 130.000,00 zł
 
§ 17. Do zamówień, których szacunkowa wartość przekracza równowartość 90.000 zł netto, stosuje się odpowiednio postanowienia Rozdziału, z wyłączeniem § 16, z tym że zaproszenie do składania ofert oraz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty podlegają dodatkowo zamieszczeniu na stronie internetowej www.bip.powiat.turek.pl.
 
§ 18. Udzielenie zamówienia następuje poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej.
 
Rozdział 6. Postanowienia końcowe.
 
§ 19. Traci moc zarządzenie Nr 2/2020 Starosty Tureckiego z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art.4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Turku.
 
§ 20. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2021 roku.
 

Załączniki

  • Zarządzenie Nr 1/2021 Starosty Tureckiego z dnia 4 stycznia 2021 r. (PDF, 889.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2021-01-08 10:15:00 | Data wytworzenia informacji: 2021-01-08 | Zarządzenie Nr 1/2021 Starosty Tureckiego z dnia 4 stycznia 2021 r.
  • Załącznik nr 1 (DOCX, 14.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2020-01-08 14:22:02 | Data wytworzenia informacji: 2021-01-08 | WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA, którego wartość zamówienia przekracza równowartości 3.000 zł netto, a nie przekracza równowartości 50.000 zł netto
  • Załącznik nr 2 (DOCX, 14.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2021-01-08 10:15:00 | Data wytworzenia informacji: 2021-01-08 | WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA, którego wartość zamówienia przekracza równowartości 50.000 zł netto, a nie przekracza równowartości 90.000 zł netto

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Kacprzak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-08 14:17:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Wojdyła
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-08 14:18:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Wojdyła
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-08 11:51:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1353 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »