ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Deklaracja dostępności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Turku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Turku.

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-01-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. filmy, grafiki, zdjęcia, obrazy, wykresy i część plików pdf nie posiadają audiodeskrypcji lub warstwy tekstowej, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 2. brak formularza kontaktowego,
 3. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-28.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kinga Bryl,

<e-mail>

. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 222 32 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Wydziały Starostwa Powiatowego w Turku umieszczone są w trzech lokalizacjach:

 1. Główny budynek Starostwa Powiatowego w Turku, mieszczący się przy ulicy Kaliskiej 59 w Turku

  Komórki organizacyjne mieszczące się w budynku:
  • Punkt Informacyjny Starostwa Powiatowego w Turku
  • Sekretariat Starosty Tureckiego
  • Wydział Architektury i Budownictwa
  • Wydział Gospodarki Nieruchomościami
  • Wydział Edukacji
  • Wydział Finansów
  • Wydział Organizacyjny, wraz z wchodzącymi w jego skład Biurem Rady i Zarządu Powiatu, Biurem Kadr i Płac, Biurem Promocji oraz Referatem Administracyjnym i Zarządzania Kryzysowego
  • Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Projektów
  • Inspektor Ochrony Danych
  • Audytor Wewnętrzny
  • Geolog Powiatowy
  • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  • Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  • Radcy prawni
  • Powiatowy Rzecznik Prasowy
  Opis dostępności architektonicznej budynku:
  1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
   • Wejście główne od ulicy Kaliskiej jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Do wejścia prowadzi pochylnia, po której można przejechać wózkiem inwalidzkim, wózkiem dziecięcym itp. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Przy drzwiach zamontowany jest przycisk przywołania. Próg przy drzwiach nie przekracza 2 cm wysokości.
   • Po wejściu do budynku należy skierować się do Punktu Informacyjnego Starostwa znajdującego po lewej stronie od wejścia głównego.
   • Pracownik Punktu Informacyjnego, po zdefiniowaniu potrzeby petenta, realizuje ją bądź zawiadamia odpowiednią merytorycznie komórkę organizacyjną Starostwa.
   • Merytorycznie właściwą obsługę petenta prowadzi pracownik powiadomionej komórki organizacyjnej Starostwa.
   • Po załatwieniu sprawy, pracownik Punktu Informacyjnego służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu budynku Starostwa.
   • Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi petentów niepełnosprawnych, petentów z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych petentów, którzy zgłaszają taką potrzebę.
  2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
   • Budynek ma trzy kondygnację. Biura Starostwa znajdują się na parterze i drugim piętrze oraz przyziemiu i obu półpiętra.
   • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.
   • W budynku nie ma windy ani toalety dla osób niepełnosprawnych.
   • Brak możliwości wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje.
   • Istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem wydziału, który znajduje się na niedostępnych kondygnacjach.
  3. Opis dostosowań:
   • Winda: brak.
   • Platforma: brak.
   • Pochylnia: tak.
   • Pętla indukcyjna: tak.
   • Toaleta dostosowana: brak.
   • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.
  4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
   • Przy budynku znajduje się parking z dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych.
  5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:
   • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
  6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego:
   • Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 20) Starosta Turecki informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.
   • Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego. należy zgłosić w formie pisemnej lub ustnej w Punkcie informacyjnym Starostwa Powiatowego w Turku, bądź na adres poczty elektronicznej . Realizacja następuje w ciągu 48 godzin od złożenia zapotrzebowania ww. usługi.
 2. Drugie piętro północno-wschodniego skrzydła budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku mieszczący się przy ulicy Łąkowej 4 w Turku

  Komórki organizacyjne mieszczące się w budynku:
  • Wydział Komunikacji
  Opis dostępności architektonicznej budynku:
  1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
   • Wejście główne od ulicy Łąkowej jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, ponieważ do budynku prowadzą schody.
   • Wejście przez główne wejście do Szpitala jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Do obiektu prowadzi ciąg pieszy, po którym swobodnie można przejechać wózkiem inwalidzkim. Drzwi nie otwierane automatycznie.
  2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
   • Budynek SPZOZ rozległy i wielokondygnacjny budynek. Wydział Komunikacji Starostwa znajduje się na drugim piętrze w północno-wschodnim szkrzydle budynku.
   • Istnieje możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim na kondygnacje, na której znajduje się Wydział komunikacji Starostwa
  3. Opis dostosowań:
   • Winda: tak.
   • Platforma: brak.
   • Pochylnia: brak.
   • Pętla indukcyjna: tak.
   • Toaleta dostosowana: brak.
   • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.
  4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
   • Przy budynku znajduje się parking z trzema miejscami dla osób niepełnosprawnych.
  5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:
   • Do pomieszceń zajmowanych przez Wydział Komunikacji Starostwa nie można wejść z psem asystującym ani psem przewodnikiem.
  6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego:
   • Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 20) Starosta Turecki informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.
   • Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego. należy zgłosić w formie pisemnej lub ustnej w Punkcie informacyjnym Starostwa Powiatowego w Turku, bądź na adres poczty elektronicznej . Realizacja następuje w ciągu 48 godzin od złożenia zapotrzebowania ww. usługi.
 3. Parterowy budynek w północnej części Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku mieszczący się przy ulicy Łąkowej 4 w Turku

  Komórki organizacyjne mieszczące się w budynku:
  • Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska, wraz z wchodzącym w jego skład Referatem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  • Geodeta Powiatowy
  Opis dostępności architektonicznej budynku:
  1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
   • Wejście główne od ulicy Łąkowej jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Do wejścia prowadzi pochylnia, po której można przejechać wózkiem inwalidzkim, wózkiem dziecięcym itp. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Próg przy drzwiach nie przekracza 2 cm wysokości.
   • Po wejściu do budynku należy zapoznać się z tablicą informacyjną, na podstawie której można udać się do właściwego pokoju gdzie załatwimy sprawę z którą przybyto do urzędu.
   • Po załatwieniu sprawy, pracownik służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu urzędu.
   • Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi Klientów niepełnosprawnych, Klientów z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych Klientów, którzy zgłaszają taką potrzebę.
  2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
   • Budynek ma jedną kondygnację.
   • Wszystkie biura znajdują się na parterze.
   • Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i wszystkie pozostałe pomieszczenia.
   • W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
  3. Opis dostosowań:
   • Winda: brak.
   • Platforma: brak.
   • Pochylnia: tak.
   • Pętla indukcyjna: tak.
   • Toaleta dostosowana: brak.
   • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.
  4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
   • Przy budynku znajduje się parking z trzema miejscami dla osób niepełnosprawnych.
  5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:
   • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
  6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego:
   • Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 20) Starosta Turecki informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.
   • Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego. należy zgłosić w formie pisemnej lub ustnej w Punkcie informacyjnym Starostwa Powiatowego w Turku, bądź na adres poczty elektronicznej . Realizacja następuje w ciągu 48 godzin od złożenia zapotrzebowania ww. usługi.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jarosłąw Balew
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-02 11:46:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Balew
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-02 11:47:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Balew
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-02 11:49:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1069 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »