ˆ

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu tureckiego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Nieodpłatna Pomoc Prawna w roku 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-08 14:36:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
UWAGA:
w 2018 roku nastąpiła zmiana lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie tureckim.
1) Powiatowy Urząd Pracy w Turku, ul. Komunalna 6, 62-700 Turek, pok. 1 b (parter), tel.: 63 280 23 80
2) Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków, tel.: 63 279 17 61
3) Urząd Miejski w Dobrej, Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, tel.: 63 279 90 11
 
 
Koordynacją spraw związanych z funkcjonowaniem systemu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu tureckiego zajmuje się:
Wydział Organizacyjny
Starostwa Powiatowego w Turku
tel.: 63 222 32 26
mail:
 
Strona Ministerstwa Sprawiedliwości dotycząca systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej:
darmowapomocprawna.ms.gov.pl
 
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 ze zm.) Powiat Turecki realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
Mieszkańcy powiatu tureckiego od dnia 1 stycznia 2016 roku mają dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez profesjonalnych prawników wyznaczonych przez samorządy prawnicze. Założeniem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej jest umożliwienie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej do bezpłatnego dostępu do pomocy prawnej.
 
Starosta Turecki zarządzeniem nr 75 / 2017 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie tureckim ustalił 3 punkty pomocy prawnej usytuowane w:
1) Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku
2) Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków
3) Urzędzie Miejskim w Dobrej
 
Punkty w Tuliszkowie i Dobrej zostały wyznaczone przez Burmistrzów na podstawie stosownych porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Tureckim, a odpowiednio Gminą i Miastem Tuliszków oraz Gminą Dobra. Punkt w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku będzie obsługiwany przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego, wyłonioną w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909).
 
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym, określonych w/w ustawą, przez 5 dni w tygodniu co najmniej 4 godziny dziennie zgodnie z określonym harmonogramem.
 
Podstawowe zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
 
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobiście z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość przez adwokata lub radcę prawnego, a  w  szczególnie uzasadnionych przypadkach przez działającego z ich upoważnienia aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad udzielają także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń w danym dniu. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić z ważnych powodów inną kolejność.
 
Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna
 
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
 1.  młodzież do 26. roku życia - na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 2.  osoby fizyczne, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej – po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
 3.  osoby, które ukończyły 65 lat - na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 4.  osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, -  po przedstawieniu ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 5. kombatanci – po przedstawieniu zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 6.  weterani – po przedstawieniu ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 7.  osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty,  zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną - po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności;
 8. kobiety w ciąży - po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego ciążę.
Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1-8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.
 
Oświadczenia, o których mowa, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 
Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna
 
Pomoc prawna polega na:
 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna
 
Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych (dotyczy wyłącznie kobiet w ciąży)
Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
_____________________________________________________________________________________________________________
Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie tureckim w 2018 roku

Zarządzenie nr 75 / 2017 Starosty Tureckiego z dnia 31 października 2017 roku w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie tureckim
 
Porozumienie nr OR.033.2.24.2017 Burmistrza Miasta Tuliszków; Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającej na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Tureckiego
 
Porozumienie nr OR.033.2.25.2017 Burmistrza Dobrej; Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającej na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Tureckiego
_____________________________________________________________________________________________________________
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Nowaczyk Data wytworzenia informacji: 2018-01-01 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Nowaczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-01-08 14:36:14
Wprowadził informację do BIP: Piotr Nowaczyk Data udostępnienia informacji: 2018-01-08 14:36:17
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Nowaczyk Data ostatniej zmiany: 2018-01-12 07:46:50
Artykuł był wyświetlony: 942 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
bip.powiat.turek.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu