ˆ

Ewidencje, rejestry i archiwa prowadzone w Starostwie Powiatowym w Turku

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
1. Rejestr wniosków o pozwoleniu na budowę
art. 82b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), nie podlega publikacji w BIP
Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie: Karina Kozłowska, nr pok. 224, tel. 63 22 23 265
 
2. Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę
art. 82b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), nie podlega publikacji w BIP
Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie: Karina Kozłowska, nr pok. 224, tel. 63 22 23 265
 
art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), podlega publikacji w BIP
Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie: Karina Kozłowska, nr pok. 224, tel. 63 22 23 265
 
4. Elektroniczny rejestr wniosków, decyzji i zgłoszeń (RWDZ)
art. 82b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), nie podlega publikacji w BIP
Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie: Karina Kozłowska, nr pok. 224, tel. 63 22 23 265
 
5. Rejestr wniosków o pozwoleniu na rozbiórkę
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), nie podlega publikacji w BIP
Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie: Karina Kozłowska, nr pok. 224, tel. 63 22 23 265
 
6. Rejestr decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), nie podlega publikacji w BIP
Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie: Karina Kozłowska, nr pok. 224, tel. 63 22 23 265
 
7. Rejestr wniosków o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r.o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031), nie podlega publikacji w BIP
Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie: Karina Kozłowska, nr pok. 224, tel. 63 22 23 265
 
8. Rejestr decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r.o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031), nie podlega publikacji w BIP
Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie: Karina Kozłowska, nr pok. 224, tel. 63 22 23 265
 
9. Rejestr dzienników budowy
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia     (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1775), nie podlega publikacji w BIP
Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie: Karina Kozłowska, nr pok. 224, tel. 63 22 23 265
 
Osoba, która odpowiada za treść powyższej informacji: Katarzyna Andrzejczak - Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa (AB)
 
 
 
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.), podlega publikacji w BIP
.Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie: Magdalena Tomczak,Maria Nowalińska nr pok. 203, tel. 63 222 3 215, 63 222 3 217
 
2. Rejestr publiczny: Rejestr aktów prawa miejscowego
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.), podlega publikacji w BIP.
Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie: Magdalena Tomczak,Maria Nowalińska nr pok. 203, tel. 63 222 3 215, 63 222 3 217
 
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.), podlega publikacji w BIP.
Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie: Karolina Siarkiewicz nr pok. 207, tel. 63 222 3 211
 
4. Rejestr publiczny: Rejestr zarządzeń Starosty Tureckiego
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.), podlega publikacji w BIP.
Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie: Wioletta Kosiciarz, nr pok. 226, tel. 63 222 3 203
 
5. Rejestr publiczny: Rejestr skarg i wniosków
art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), nie podlega publikacji w BIP.
Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie: Małgorzata Przybył, nr pok. 204, tel. 63 222 3 226
 
6. Rejestr publiczny: Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.), nie podlega publikacji w BIP.
Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie: Karolina Siarkiewicz, nr pok. 207, tel. 63 222 3 211
 
Osoba, która odpowiada za treść powyższej informacji: Piotr Nowaczyk - Dyrektor Wydziału Organizacyjnego (OR)
 
 
1. Rejestr wydanych zaświadczeń o zdanym egzaminie na stopień nauczyciela mianowanego
Art. 9g ust 9 Karta Nauczyciela (Dz. U. 2019 r. poz. 2215 ze zm.), nie podlega publikacji w BIP
 
2. Wykaz Szkół i Placówek niepublicznych
Art. 168 ust. 16  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)

3. Ewidencja uczniowskich klubów sportowych
Art. 4 ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.), nie podlega publikacji w BIP.
 
Art. 4 ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.), nie podlega publikacji w BIP.
 
Art. 40b ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r. poz. 644), podlega publikacji w BIP.
 
6. Wykaz stowarzyszeń zwykłych utworzonych przed 20.05.2016 roku
 
Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 862), rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189),podlega publikacji w BIP.
 
8. Lista społecznych opiekunów zabytków
Art. 103 ust. 4 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.), nie podlega publikacji w BIP
 
 
1. Rejestr sprzedaży i zakupu VAT odrębnie dla zakupu i sprzedaży Powiatu Tureckiego i Skarbu Państwa
 
 
1. Rejestr publiczny: Ewidencja gruntów i budynków
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.), ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 z późn. zm), ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o Informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r., poz. 235), rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454), nie podlega publikacji w BIP.
 
 
1. Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
Art. 83 Ustawy  z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 t.j. z późn. zm.). Na podstawie art. 66 ust 1. ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o     swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168) rejestr działalności regulowanej jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do zawartych w nim danych za pośrednictwem organu, który prowadzi rejestr/.
 
2. Wyniki analizy statystycznej  w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku:
Art. 83 Ustawy  z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 t.j. z późn. zm.). Na podstawie art. 66 ust 1. ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168) rejestr działalności regulowanej jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do zawartych w nim danych za pośrednictwem organu, który prowadzi rejestr/.
rok 2017
rok 2016
rok 2015
 
3. Rejestr przedsiębiorców prowadzących  stacje kontroli pojazdów
Art. 83 Ustawy  z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 t.j. z późn. zm.). Na podstawie art. 66 ust 1. ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168) rejestr działalności regulowanej jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do zawartych w nim danych za pośrednictwem organu, który prowadzi rejestr/.
 
4. Ewidencja instruktorów nauki jazdy
Art. 33 Ustawy  z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r., poz. 978 t.j. z późn. zm.), nie podlega publikacji w BIP
 
5. Ewidencja kierowców i osób bez uprawnień
Art. 100a-100e Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.), nie podlega publikacji w BIP
 
6. Ewidencja pojazdów i ich właścicieli
Art. 80a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.), nie podlega publikacji w BIP
 
Wykaz dokumentów komunikacyjnych  i oznaczeń pojazdów
Wykaz tablic rejestracyjnych
Wykaz nowych tablic rejestracyjnych przyjętych i wydawanych
Wykaz tablic zwróconych organowi rejestrującemu
Wykaz wydawanych tablic rejestracyjnych tymczasowych zwróconych organowi rejestrującemu
 
 
2. Wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.).
 
3. Rejestr dokumentów zawierających informacje o środowisku
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.).
 
4. Rejestr zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej - CITES
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r.  poz. 2134 ze zm.), nie podlega publikacji w BIP
 
5. Rejestr sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 652), nie podlega publikacji w BIP
 
6. Rejestr wydawanych kart wędkarskich
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 652), nie podlega publikacji w BIP
 
7. Rejestr posiadaczy odpadów lub prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów – którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zwolnień na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  o odpadach w związku z art. 235 ust. 3 Ustawy z dnia  14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.), nie podlega publikacji w BIP
 
8. Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ustawa z dnia  27 kwietnia 2001 r.  – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.), podlega publikacji w BIP.
 
9. Wykaz wniosków o wydanie decyzji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i na obszar Natura 2000 (wykaz archiwalny)
Art. 21 ust. 2 pkt 10 i 13 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.), podlega publikacji w BIP.
 
10. Wykaz decyzji w zakresie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i na obszar Natura 2000 (wykaz archiwalny)
Art. 21 ust. 2 pkt 10 i 13 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.), podlega publikacji w BIP.
 
11. Wydane pozwolenia zintegrowane: 
12. Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne:
 
 
 
 
 
1. Rejestr wyników pomiaru wilgotności i temperatury w pomieszczeniach magazynowych archiwum zakładowego.
nie podlega publikacji w BIP.
 
1. Rejestr Czynności Przetwarzania
2. Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania
3. Rejestr Oświadczeń
4. Rejestr Upoważnień
 
 
Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrach publicznych
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 września 2005r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym  (Dz. U. z 2005r. Nr 205, poz. 1692), dane zgromadzone w rejestrach publicznych, prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Turku, udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne powierzone lub zlecone przez podmiot publiczny.
 
Dane zgromadzone w rejestrach udostępnia się na pisemny wniosek, spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia. Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest  prowadzony. Jeżeli przepisy nie określają terminu udostępnienia danych, dane udostępnia się w terminie nie później niż 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.
 
Dane udostępnia się w formie papierowej lub w formie elektronicznej.

Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. aspektach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Piotr Nowaczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Nowaczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-18 01:05:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Nowaczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-18 01:06:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Krysztofowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-06 12:57:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4580 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »