ˆ

Ewidencje, rejestry i archiwa prowadzone w Starostwie Powiatowym w Turku

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
1. Rejestr wniosków o pozwoleniu na budowę
art. 82b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), nie podlega publikacji w BIP
Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie: Karina Kozłowska, nr pok. 224, tel. 63 22 23 265
 
2. Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę
art. 82b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), nie podlega publikacji w BIP
Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie: Karina Kozłowska, nr pok. 224, tel. 63 22 23 265
 
art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), podlega publikacji w BIP
Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie: Karina Kozłowska, nr pok. 224, tel. 63 22 23 265
 
4. Elektroniczny rejestr wniosków, decyzji i zgłoszeń (RWDZ)
art. 82b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), nie podlega publikacji w BIP
Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie: Karina Kozłowska, nr pok. 224, tel. 63 22 23 265
 
5. Rejestr wniosków o pozwoleniu na rozbiórkę
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), nie podlega publikacji w BIP
Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie: Karina Kozłowska, nr pok. 224, tel. 63 22 23 265
 
6. Rejestr decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), nie podlega publikacji w BIP
Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie: Karina Kozłowska, nr pok. 224, tel. 63 22 23 265
 
7. Rejestr wniosków o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r.o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031), nie podlega publikacji w BIP
Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie: Karina Kozłowska, nr pok. 224, tel. 63 22 23 265
 
8. Rejestr decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r.o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031), nie podlega publikacji w BIP
Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie: Karina Kozłowska, nr pok. 224, tel. 63 22 23 265
 
9. Rejestr dzienników budowy
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia     (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1775), nie podlega publikacji w BIP
Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie: Karina Kozłowska, nr pok. 224, tel. 63 22 23 265
 
Osoba, która odpowiada za treść powyższej informacji: Katarzyna Andrzejczak - Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa (AB)
 
 
 
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.), podlega publikacji w BIP
.Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie: Magdalena Tomczak,Maria Nowalińska nr pok. 203, tel. 63 222 3 215, 63 222 3 217
 
2. Rejestr publiczny: Rejestr aktów prawa miejscowego
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.), podlega publikacji w BIP.
Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie: Magdalena Tomczak,Maria Nowalińska nr pok. 203, tel. 63 222 3 215, 63 222 3 217
 
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.), podlega publikacji w BIP.
Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie: Karolina Siarkiewicz nr pok. 207, tel. 63 222 3 211
 
4. Rejestr publiczny: Rejestr zarządzeń Starosty Tureckiego
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.), podlega publikacji w BIP.
Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie: Wioletta Kosiciarz, nr pok. 226, tel. 63 222 3 203
 
5. Rejestr publiczny: Rejestr skarg i wniosków
art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), nie podlega publikacji w BIP.
Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie: Małgorzata Przybył, nr pok. 204, tel. 63 222 3 226
 
6. Rejestr publiczny: Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.), nie podlega publikacji w BIP.
Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie: Karolina Siarkiewicz, nr pok. 207, tel. 63 222 3 211
 
Osoba, która odpowiada za treść powyższej informacji: Piotr Nowaczyk - Dyrektor Wydziału Organizacyjnego (OR)
 
 
1. Rejestr wydanych zaświadczeń o zdanym egzaminie na stopień nauczyciela mianowanego
Art. 9g ust 9 Karta Nauczyciela (Dz. U. 2019 r. poz. 2215 ze zm.), nie podlega publikacji w BIP
 
2. Wykaz Szkół i Placówek niepublicznych
Art. 168 ust. 16  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)

3. Ewidencja uczniowskich klubów sportowych
Art. 4 ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.), nie podlega publikacji w BIP.
 
Art. 4 ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.), nie podlega publikacji w BIP.
 
Art. 40b ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r. poz. 644), podlega publikacji w BIP.
 
6. Wykaz stowarzyszeń zwykłych utworzonych przed 20.05.2016 roku
 
Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Powiat Turecki, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury. Zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora www.bip.powiat.turek.pl
 
Nazwa rejestru
Rejestr instytucji kultury
Rejestr prowadzi
Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Turku,
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek,
tel. 63 222 32 57, godziny urzędowania: 7:30 – 15:30.
Sposób udostępniania
1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
       1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
       2) wydanie odpisu z rejestru lub księgi inwentarzowej.
2. Udostępnienie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa
w ust. 1 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe  oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
5. Zgodnie  z art. 4  ustawy o opłacie skarbowej –  wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej strony lub zaczętej strony.
6. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny (odpis zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej) lub skrócony
(odpis zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze).
7. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.
8. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
9. Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Turku
 nr 39 1090 1229 0000 0000 2201 3437.
 
 
8. Lista społecznych opiekunów zabytków
Art. 103 ust. 4 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.), nie podlega publikacji w BIP
 
 
1. Rejestr sprzedaży i zakupu VAT odrębnie dla zakupu i sprzedaży Powiatu Tureckiego i Skarbu Państwa
 
 
1. Rejestr publiczny: Ewidencja gruntów i budynków
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.), ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 z późn. zm), ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o Informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r., poz. 235), rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454), nie podlega publikacji w BIP.
 
 
1. Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
Art. 83 Ustawy  z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 t.j. z późn. zm.). Na podstawie art. 66 ust 1. ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o     swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168) rejestr działalności regulowanej jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do zawartych w nim danych za pośrednictwem organu, który prowadzi rejestr/.
 
2. Wyniki analizy statystycznej  w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku:
Art. 83 Ustawy  z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 t.j. z późn. zm.). Na podstawie art. 66 ust 1. ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168) rejestr działalności regulowanej jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do zawartych w nim danych za pośrednictwem organu, który prowadzi rejestr/.
rok 2017
rok 2016
rok 2015
 
3. Rejestr przedsiębiorców prowadzących  stacje kontroli pojazdów
Art. 83 Ustawy  z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 t.j. z późn. zm.). Na podstawie art. 66 ust 1. ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168) rejestr działalności regulowanej jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do zawartych w nim danych za pośrednictwem organu, który prowadzi rejestr/.
 
4. Ewidencja instruktorów nauki jazdy
Art. 33 Ustawy  z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r., poz. 978 t.j. z późn. zm.), nie podlega publikacji w BIP
 
5. Ewidencja kierowców i osób bez uprawnień
Art. 100a-100e Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.), nie podlega publikacji w BIP
 
6. Ewidencja pojazdów i ich właścicieli
Art. 80a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.), nie podlega publikacji w BIP
 
Wykaz dokumentów komunikacyjnych  i oznaczeń pojazdów
Wykaz tablic rejestracyjnych
Wykaz nowych tablic rejestracyjnych przyjętych i wydawanych
Wykaz tablic zwróconych organowi rejestrującemu
Wykaz wydawanych tablic rejestracyjnych tymczasowych zwróconych organowi rejestrującemu
 
 
2. Wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.).
 
3. Rejestr dokumentów zawierających informacje o środowisku
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.).
 
4. Rejestr zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej - CITES
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r.  poz. 2134 ze zm.), nie podlega publikacji w BIP
 
5. Rejestr sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 652), nie podlega publikacji w BIP
 
6. Rejestr wydawanych kart wędkarskich
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 652), nie podlega publikacji w BIP
 
7. Rejestr posiadaczy odpadów lub prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów – którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zwolnień na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  o odpadach w związku z art. 235 ust. 3 Ustawy z dnia  14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.), nie podlega publikacji w BIP
 
8. Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ustawa z dnia  27 kwietnia 2001 r.  – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.), podlega publikacji w BIP.
 
9. Wykaz wniosków o wydanie decyzji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i na obszar Natura 2000 (wykaz archiwalny)
Art. 21 ust. 2 pkt 10 i 13 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.), podlega publikacji w BIP.
 
10. Wykaz decyzji w zakresie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i na obszar Natura 2000 (wykaz archiwalny)
Art. 21 ust. 2 pkt 10 i 13 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.), podlega publikacji w BIP.
 
11. Wydane pozwolenia zintegrowane: 
12. Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne:
 
 
 
 
 
1. Rejestr wyników pomiaru wilgotności i temperatury w pomieszczeniach magazynowych archiwum zakładowego.
nie podlega publikacji w BIP.
 
1. Rejestr Czynności Przetwarzania
2. Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania
3. Rejestr Oświadczeń
4. Rejestr Upoważnień
 
 
Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrach publicznych
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 września 2005r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym  (Dz. U. z 2005r. Nr 205, poz. 1692), dane zgromadzone w rejestrach publicznych, prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Turku, udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne powierzone lub zlecone przez podmiot publiczny.
 
Dane zgromadzone w rejestrach udostępnia się na pisemny wniosek, spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia. Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest  prowadzony. Jeżeli przepisy nie określają terminu udostępnienia danych, dane udostępnia się w terminie nie później niż 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.
 
Dane udostępnia się w formie papierowej lub w formie elektronicznej.

Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. aspektach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Piotr Nowaczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Nowaczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-18 01:05:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Nowaczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-18 01:06:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Krysztofowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-15 10:50:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6408 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »