ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Koncesja na wydobywanie kopalinyDrukuj informacjęSprawa: Koncesja na wydobywanie kopaliny

Szczegóły informacji

Koncesja na wydobywanie kopaliny

Wydział: Geolog powiatowy

Ogłoszono dnia: 2022-08-31 08:36:49

Termin załatwienia

30 dni

Osoba kontaktowa

Agnieszka Jaskuła

Miejsce załatwienia

ul. Kaliska 59, 62-700 Turek


pokój 233

Telefon kontaktowy

63 22 23 223

Adres e-mail

agnieszka.jaskula@turek.starostwo.gov.pl

Sposób załatwienia

wydanie decyzji koncesyjnej

Miejsce odbioru

ul. Kaliska 59, 62-700 Turek


pokój 233

Wymagane Dokumenty

1) Wniosek
2) Dane objęte wnioskiem należy uzupełnić dowodami istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów.
3) Informacja o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne.
4) Dowód istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną.
5) Dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia. Obowiązek ten nie dotyczy węgla brunatnego.
6) Załączniki graficzne sporządzone zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju.
7) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jeżeli jest ona wymagana przepisami odrębnymi.
8) W przypadku wykazania, że wnioskodawca jest przedsiębiorcą należy przedstawić aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli przedsiębiorca działa jako spółka prawa handlowego – umowę spółki wraz z ewentualnymi aneksami oraz ewentualnie REGON, NIP.

Czas realizacji

30 dni

Opłaty

Opłata skarbowa 616 zł wg załącznika do ustawy  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, część III punkt 44

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie

Uwagi

1) W uzasadnionych przypadkach organ koncesyjny może żądać złożenia kopii wniosku o udzielenie koncesji wraz z załącznikami.
2) Jeżeli dla przestrzeni objętej wnioskiem została już sporządzona dokumentacja geologiczna, organ koncesyjny może żądać jej przedłożenia.
3) Załączniki graficzne należy sporządzać zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju.
4) Jeżeli zamierzona działalność sprzeciwia się interesowi publicznemu, w szczególności związanemu z bezpieczeństwem państwa lub ochroną środowiska w tym z racjonalną gospodarką złożami kopalin, bądź uniemożliwiłaby wykorzystanie nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem określonym odpowiednio przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub przepisy odrębne, a w przypadku braku tego planu – uniemożliwiłaby wykorzystanie nieruchomości w sposób określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub w przepisach odrębnych, organ koncesyjny odmawia udzielenia koncesji.
5) Starosta udziela koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania:
-          obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,
-          wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,
-   działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia materiałów wybuchowych.
6) Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie koncesji na czas krótszy.
7) Koncesja uprawnia do wykonywania działalności gospodarczej w oznaczonej przestrzeni.
8) Przedsiębiorca, który otrzymał od starosty koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża przylegającego do złoża już objętego koncesją udzieloną temu samemu przedsiębiorcy na ten sam rodzaj działalności, może rozpocząć wydobywanie kopaliny nie wcześniej niż w dniu, w którym decyzja stwierdzająca wygaśnięcie koncesji wcześniejszej stanie się ostateczna.

Podstawa prawna

„Prawo geologiczne i górnicze ” – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 633 ze zm.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Jaskuła
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-31 08:35:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Jaskuła
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-31 08:36:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Jaskuła
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-22 13:46:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1787 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony