ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: OR.2110.7.2024Drukuj informację Ogłoszenie numer: OR.2110.7.2024

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Referent ds. projektów

Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Turku

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Projektów

Data udostępnienia: 2024-03-28

Ogłoszono dnia: 2024-03-28

Termin składania dokumentów: 2024-04-09 15:30:00

Nr ogłoszenia: OR.2110.7.2024

Zlecający: Starosta Turecki

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie, 
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie minimum średnie i co najmniej roczny staż pracy.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. wykształcenie wyższe o kierunku administracja lub ukończone studia podyplomowe o tym kierunku,
 2. co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej,
 3. znajomość przepisów prawa co najmniej w zakresie następujących aktów prawnych (wg stanu prawnego obowiązującego w dniu rozmowy kwalifikacyjnej):
 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 •  ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Monitorowanie potencjalnych źródeł pozyskania środków zewnętrznych celem dofinansowania zadań powiatu.
 2. Przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnych o dofinansowanie zdań powiatu.
 3. Rozliczanie pozyskanych środków zewnętrznych.
 4. Współpraca z innymi wydziałami starostwa i jednostkami organizacyjnymi powiatu na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnych.
 5. Współpraca z innymi podmiotami m.in. jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w przypadku projektów partnerskich.
 6. Współdziałanie w przygotowywaniu projektów uchwał w zakresie realizacji podstawowych zadań Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Projektów.
 7. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt oraz przekazywanie akt do archiwum zakładowego.
 8. Przygotowywanie propozycji wydatków do projektu budżetu powiatu związanych z realizacją różnych programów z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. podstawa nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę;
 2. wymiar czasu pracy – pełny etat.
 3. praca w pomieszczeniu, przy stanowisku komputerowym, wymagająca analizy dokumentów.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie – według wzoru; - podpisany
 2. życiorys zawodowy (CV) - podpisany;
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności lub spełnienie dodatkowych wymagań;
 5. kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy;
 6. oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego) - podpisane;
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - podpisane;
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) - podpisane.
W toku procedury naboru w przypadku wątpliwości komisja może żądać od kandydata oryginałów dokumentów.
W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-04-09 15:30:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 09.04.2024 roku do godz. 15.30 pod adresem: Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek – Punkt Informacyjny, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. projektów”.
Przez termin składania dokumentów należy rozumieć termin ich wpływu do Starostwa Powiatowego w Turku.
c. Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek

VII. Informacje dodatkowe:

Nabór będzie przeprowadzony w dwóch etapach we wskazanych poniżej terminach:
 1. dnia 10.04.2024 roku – otwarcie i sprawdzenie warunków formalnych złożonej oferty, od godz. 15.00 – informacja o kandydatach zakwalifikowanych do II etapu naboru  (udzielana telefonicznie – tel. 63 222 32 12);
 2. dnia 12.04.2024 roku – rozpocznie się rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu naboru. Kandydaci zostaną indywidualnie powiadomieni o godzinie rozpoczęcia rozmowy kwalifikacyjnej.
Aplikacje, które wpłyną po określonym wyżej terminie, a także nie spełniające wymogów, o których mowa w pkt V ppkt 1-3 i 5-7, nie będą rozpatrywane. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt V ppkt 4 uznaje się, że kandydat nie spełnia warunków określonych w tym podpunkcie.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiat.turek.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Turku przy ul. Kaliskiej 59.
Złożone oferty można odebrać w kadrach w terminie jednego miesiąca, po zakończonej procedurze naboru. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną po tym czasie protokolarnie zniszczone.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Administratorem danych osobowych jest Starosta Turecki z siedzibą przy ulicy Kaliskiej 59, 62 - 700 Turek.
Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Robert Wojdyła z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@turek.starostwo.gov.pl, telefonicznie: +48 63 2223 207 lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Turku ul. Kaliska 59, 62 - 700 Turek;
 1. Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dotyczącą naboru na wolne stanowisko pracy,
 2. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa,
 4. Dane osobowe będą przechowywane:
  1. do zakończenia procesu rekrutacji po czym zostaną zniszczone w przypadku nie przyjęcia kandydata do pracy albo,
  2. w przypadku zatrudnienia przez okres 10 lat [art. 51u ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.)] po ustaniu zatrudnienia.
 5. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 6. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych,
 7. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty,
 9. Starostwo Powiatowe w Turku nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem lub zatrudnieniem,
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Henryka Rabęda
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-28 11:33:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Henryka Rabęda
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-28 11:35:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Henryka Rabęda
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-17 11:36:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
649 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony