ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydział Architektury i Budownictwa (AB)

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Architektury i Budownictwa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starostwo Powiatowe w Turku
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Kaliska 59, 62 - 700 ​Turek
 
1. Pracownicy Wydziału:
 
Małgorzata Białek - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa 
pok. nr 221
Tel. +48 63 2223 260
Karina Kuśmierczak - Inspektor ds. budownictwa i rejestrów
pok. nr 220
Tel.
+48 63 2223 265
Jolanta Pocztarek - Inspektor ds. budownictwa
pok. nr 215
Tel.
+48 63 2223 270
Martyna Ratyńska- Referent ds. budownictwa
pok. nr 222
Kinga Łaszcz - Referent ds. budownictwa
pok. nr 222
Agnieszka Kaźmierska - Referent ds. budownictwa i rejestrów 
pok. nr 224
Tel.
+48 63 2223 264 lub 265
Magdalena Makowska - Młodszy referent ds. budownictwa   
pok. nr 222
Tel. +48 63 2223 263
Edyta Dziatkiewicz - Referent ds. budownictwa 
pok. nr 222

Tel. +48 63 2223 261
Sebastian Jasnowski- Młodszy referent
pok. nr 215    
Tel. +48 63 2223 269
Ewa Graczyk - Referent ds. budownictwa i rejestrów 
pok. nr 220
 
 
 
 
2. Zgłoszenia budowy - kliknij   (art. 30a Prawa budowlanego)
Art. 30a [Informacja w Biuletynie Informacji Publicznej]
W przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, organ administracji architektoniczno-budowlanej zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:
1) doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
2) wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia;
3) upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informację o braku wniesienia sprzeciwu.
Art. 29 [Zwolnienia od uzyskania pozwolenia]
1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
1a) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
2b) wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
19a) sieci:
a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
b) wodociągowych,
c) kanalizacyjnych,
d) cieplnych,
e) telekomunikacyjnych.
Art. 30 [Obowiązek zgłoszenia]
5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 - stan prawny na dzień 2018-04-10, aktualny stan prawny mozna znaleśc na stronie http://www.dziennikustaw.gov.pl/)
 
3. Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa - kliknij  
 
4. Zadania Wydziału:
Do podstawowych zadań Wydziału Architektury i Budownictwa (AB) należą:
1) czynności w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej, w szczególności:
a) prowadzenie postępowań i rozstrzygania w sprawach z zakresu architektury i budownictwa w sprawach:
  • pozwoleń na budowę, wykonywanie robót budowlanych i pozwoleń na rozbiórkę,
  • pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu lub jego części,
  • zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu,
  • niezbędności wejścia na teren sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości, niezbędnego do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych,
  • uchylenia lub stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • sprzeciwu w sprawie budowy lub rozbiórki oraz wykonania robót budowlanych i nakładanie obowiązku uzyskania pozwoleń na budowę lub rozbiórkę,
  • określonych ustawą Prawo budowlane, dotyczących budowy lub przebudowy urządzeń  budowlanych bądź podziemnych sieci uzbrojenia terenu oraz inwestycji mogących oddziaływać na środowisko na terenie powiatu,
b) przyjmowanie i analiza zgłoszeń o zamiarze budowy lub rozbiórki oraz wykonania robót  budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
c) sprawowanie nadzoru techniczno-budowlanego w zakresie zapewnienia warunków  bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach budowlanych,
d) udzielania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
e) nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym,
f) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń potwierdzających spełnienie  wymagań samodzielnego lokalu dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali,
g) uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
h) sporządzanie okresowych sprawozdań o wydanych pozwoleniach na realizację budynków,
i) prowadzenie rejestrów:
- wniosków o wydanie pozwoleń na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę,
- wniosków o wydanie pozwoleń na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczących terenów zamkniętych,
- dzienników budowy,
- wniosków o wydanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowej,
- wydanych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowwej,
- zgłoszeń, o których mowa w art. 30 Prawa budowlanego,
j) prowadzenia postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem decyzji w odniesieniu do dróg powoatowych i gminnych dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,
2) czynności związane z opiniowaniem analiz i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
3) wykonanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa.
 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.* informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Turecki z siedzibą przy ulicy Kaliskiej 59, 62 - 700 Turek;
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e mail:   lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Turku ul. Kaliska 59, 62 - 700 Turek;
3. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)
- ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1716 z zm.)
Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora;
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:
    1) dostępu do swoich danych osobowych,
    2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
    3) żądania usunięcia danych, gdy:
        a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
        b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
    4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
        a) osoby te kwestionują prawidłowość danych,
        b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
        c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.
 
* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) (RODO)
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kinga Gostyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Białek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-27 12:32:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Wojdyła
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-27 12:36:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Wojdyła
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-16 12:47:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
25108 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »