ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W TURKU
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydział Komunikacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starostwo Powiatowe w Turku
Wydział Komunikacji
ul. Łąkowa 4a
62 - 700 ​Turek
 
Godziny pracy:
poniedziałek         od godziny   7.30 do godziny 17.00
wtorek - czwartek od godziny   7.30 do godziny 15.30
piątek                                        7.30 do godziny 14.00
Opłat komunikacyjnych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Turku
Starostwo Powiatowe Turek, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
nr konta 68 1090 1229 0000 0001 4918 4765
 
UWAGA!
Opłaty skarbowe należy dokonywać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urządu Miejskiego w Turku
Urząd Miejski w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
nr konta 39 1090 1229 0000 0000 2201 3437 
 
 
 
Naczelnik Wydziału Komunikacji - +48 63 2223 375
 
Kontrola pojazdów i transportu - +48 63 2223 368
 
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami i nadzoru nad szkoleniami kierowców - +48 63 2223 367 lub 366 / 377
 
Wydawanie dowodów rejestracyjnych i wpisy HAK, GAZ, L. - +48 63 2223 370
 
Rejestracja pojazdów - +48 63 2223 376 lub 375 / 374 / 373 / 372 / 371 / 369
 
Korespondencja, wykorzystanie dróg w sposób szczególny, przewozy regularne - +48 63 2223 380
 
 
Pracownicy Wydziału:
 
 
Agnieszka Kowalczyk- p.o. Naczelnik Wydziału
pok. nr 313
Tel. +48 63 2223 365
 
 
Jarosław Michalski - Kierownik referatu praw jazdy
 
 
Sylwia Andrzejewska - Pomoc administracyjna
 
Bernadetta Banasiak - Pomoc administracyjna
 
Alicja Chojecka - Inspektor
 
 
Romeo Cwetkow - Starszy inspektor 
 
Izabela Frątczak - Pomoc administracyjna
 
Karolina Gawlak - Starszy inspektor
 
 
Piotr Graczyk - Pomoc administracyjna
 
 
Beata Kacprzak - Inspektor 
 
Tomasz Kałużny - Pomoc administracyjna
 
Jolanta Kiwak - Pomoc administracyjna
 
 
Andżelika Kowalczyk - Młodszy referent
 
Justyna Krawczyk - Referent
 
Milena Krótkiewicz - Inspektor
 
Lucyna Kusiak - Pomoc administracyjna
 
Beata Nowaczyk - Inspektor
 
Joanna Pawlak - Pomoc administracyjna
 
Natalia Smak - Pomoc administracyjna
 
 
Mirosław Urbanowicz - Starszy inspektor
 
 
Marek Walaszczyk - Starszy inspektor
 
Kinga Woźniak - Referent
                 
                     
Zadania Wydziału:
Załatwianie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem, zezwoleniami na zarobkowy przewóz osób oraz drogami powiatowymi.
Do podstawowych zadań wydziału należy:
 
Z zakresu ruchu drogowego:
 1. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów i tablic rejestracyjnych.
 2. Prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych z wyjątkiem przypadku wywozu pojazdu za granicę.
 3. Przyjmowanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie terminu czasowej rejestracji.
 4. Wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu.
 5. Dokonywanie wpisów w karcie pojazdu o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmian danych w dowodzie rejestracyjnym.
 6. Wyrejestrowanie pojazdów w przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu, kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicą, zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą, udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu.
 7. Kierowanie pojazdów do dodatkowego badania technicznego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska.
 8. Sprawdzanie znajomości topografii przez osoby kierujące taksówką osobową.
 9. Wydawanie świadectw kwalifikacji potwierdzających spełnienie dodatkowych wymagań osobom wymienionym w ustawie.
 10. Określanie miejsca egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii T.
 11. Przygotowywanie decyzji o kontrolnym sprawdzaniu kwalifikacji do kierowania pojazdem.
 12. Przygotowywanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem, w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia.
 13. Przyjmowanie od policji oraz jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego ( pozwolenia czasowego).
 14. Zwracanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie.
 15. Przyjmowanie od policji zatrzymanego prawa jazdy.
 16. 16. Przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora, sąd, przewodniczącego kolegium do spraw wykroczeń, właściwego przełożonego.
 17. Przygotowywanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy.
 18.  Przygotowywanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyn , które spowodowały jego cofnięcie.
 19. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdów o wymiarach lub masie większych od dopuszczalnych.
 20. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny.
 21. Wprowadzanie zakazu pędzenia zwierząt na drogach.
 22. Przyjmowanie zgłoszeń od właścicieli pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych , motorowerów i przyczep nie zarejestrowanych w ciągu 30 dni od dnia ich nabycia w celu wprowadzenia do ewidencji.
 23. Wydawanie międzynarodowych praw jazdy.
 24. Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami (prawa jazdy oraz pozwolenia do kierowania tramwajami).
 25. Przyjmowanie od kierowców zawiadomień i dokonywanie wpisów w prawach jazdy o zmianie miejsca zamieszkania.
 26. Przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zgubieniu prawa jazdy i wydawanie wtórników prawa jazdy, przyjmowanie wtórników prawa jazdy w przypadku odnalezienia oryginału.
 27. Wprowadzanie obowiązku wyposażenia pojazdów zaprzęgowych w hamulec.
 28. Wydawanie kart pojazdów dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy i tam zarejestrowanych.
 29. Wydawanie upoważnień do przeprowadzania badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów.
 30. Przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów.
 31. Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych.
 32. Wydawanie zezwoleń dla jednostek prowadzących szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
 33. Dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorów.
 34. Prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad szkoleniem instruktorów.
 35. Wydawanie legitymacji potwierdzającej uprawnienia osób niepełnosprawnych do niestosowania się do niektórych znaków drogowych.
W zakresie dróg, kolei i prawa przewozowego:
 1. Koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym w zależności od przebiegu linii komunikacyjnej.
 2. Ograniczanie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej.
 3. Wyrażanie zgody i określanie warunków ograniczania obowiązków przewozu przez przewoźnika.
 4. Nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, gdy jest niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa, bądź w wypadku klęski żywiołowej.
 5. Określanie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu poszczególnymi rodzajami środków transportu.
 6. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przepisów porządkowych w zakresie koordynacji rozkładów jazdy.
 7. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami, w skali powiatu lub powiatu sąsiadującego z powiatem właściwym dla siedziby przedsiębiorcy.
 8. Uzgadnianie zezwoleń na prowadzenie regularnych przewozów na linii komunikacyjnej obejmującej powiaty lub województwa sąsiadujące.
 9. Przygotowywanie decyzji przenoszących uprawnienia wynikające z zezwolenia w razie:
  • śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki komandytowej.
  • połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z odrębnymi przepisami, przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie.
  • przejęcia w całości lub części działalności w zakresie krajowego zarobkowego przewozu osób przez innego przedsiębiorcę.
 10. Opiniowanie wniosków o likwidację linii kolejowej, na której zawieszono przewozy.
 11. Nieodpłatne przyjmowanie zbędnego mienia PKP.
 12. Opiniowanie projektu likwidacji linii kolejowych lub ich części.
 13. Współdziałanie z organami powołanymi do przeprowadzania poszukiwań i organizowanie akcji ratowniczej w razie zaginięcia lub innego wypadku statku powietrznego albo przymusowego lądowania statku poza lotniskiem, a także z organami powoływanymi do przeprowadzania badań okoliczności i przyczyn wypadków lotniczych oraz brania udziału w akcji zapobiegawczej na wezwanie organów ruchu lotniczego w razie zagrożenia statku powietrznego.
Inne zadania przewidziane przepisami prawa.
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.* informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Turecki z siedzibą przy ulicy Kaliskiej 59, 62 - 700 Turek;
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Turku ul. Kaliska 59, 62 - 700 Turek;
 3. Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie: Prawa o Ruchu Drogowym i Kodeksu Postępowania Administracyjnego w celu obsługi i realizacji spraw oraz dopełnienia obowiązku określonego przepisami prawa. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w związku z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz i innych przepisów prawa stanowiących podstawę do realizacji zadań ustawowych;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 6. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
  3. żądania usunięcia danych, gdy:
   1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
   2. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  4. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
   1. osoby te kwestionują prawidłowość danych;
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych;
   3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 10. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.
* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (RODO)
 
 
Internetowa rezerwacja wizyty w Wydziale Komunikacji: kliknij
Serwis umozliwia zarezerwowanie wizyty dla nastepujacych rodzajów spraw:
1) rejestracja pojazdów
2) prawa jazdy.
 
Aktualny stan kolejki w Wydziale Komunikacji: - kliknij
Serwis umozliwia uzyskanie informacji o aktualnym stanie kolejki w Wydziale Komunikacji w zakresie:
1) rejestraci pojazdów, zgłoszenia sprzedaży, wtóników wyrejestrowania
2) odbioru, zwrotów zatrzymanych dowodów, wpisów hak, gaz, L
3) prawa jazdy
4) rejestracji Internetowej pojazdów
5) prawa jazdy - rezerwacja internetowa
 
Sprawdź czy Twoje prawo jazdy lub dowód rejestracyjny są już wydrukowane:
Zapraszamy do skorzystania z systemu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w celu sprawdzenie daty wydrukowania Państwa dokumentu. Proszę o zwrócenie uwagi, iż wskazana data mówi o terminie wydruku przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. Odbiór w Starostwie Powiatowym możliwy jest po dostarczeniu dokumentów przez PWPW (kilka dni po dacie wydruku).
Kliknij w odpowiedni obrazek poniżej:

               
 
Sprawdź historię pojazdu: - kliknij
Bezpłatny raport z Centralnej Ewidencji Pojazdów na stronie HistoriaPojazdu.gov.pl
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Turku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Kowalczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-10 14:27:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Wojdyła
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-11 13:27:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Wojdyła
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-17 12:21:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
382 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »